image banner
  • Đang ủy
Đang ủy
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Hứa Văn Hùng
Chức danh:ĐUV. Phó CT. UBND
Điện thoại:
Email:hungvietsg@gmail.com
2anh dai dien
Lương Đường
Chức danh:ĐUV. CT. UBMT xã
Điện thoại:
Email:duongsongiang@gmail.com
3anh dai dien
Nguyễn Đình Quốc
Chức danh:HUV, Bí thư Đảng uỷ
Điện thoại:
Email:dinhquocdbd@gmail.com
4anh dai dien
Nguyễn Thái Hưng
Chức danh:PBT ĐU - CT. UBND
Điện thoại:
Email:thaihungsongiang@gmail.com
5anh dai dien
Nguyễn Tiến Thắng
Chức danh:ĐUV. Phó CT. HĐND
Điện thoại:
Email:tienthanghdnd@gmail.com
6anh dai dien
Phạm Quốc Thông
Chức danh:PBTTTĐU - CT. HĐND
Điện thoại:
Email:quocthongub@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Giang
Địa chỉ:  
Điện thoại: 
Fax: 
Email: @phuyen.gov.vn
Website: https://