Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn khóa 2020-2025.

Mục đích nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định rõ nội dung công việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân nhằm tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát Kết luận 01 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị mình gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Kế hoạch yêu cầu tập trung vào các nội dung trọng tâm: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; đổi mới công tác tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện đạt hiệu quả…

 

TRẦN QUỚI